Bu metnin amacı, İstanbul Teknik Üniversitesi Kariyer ve Staj Merkezi tarafından belirli aralıklarla yapılacak olan Kariyer Atölyeleri başlıklı faaliyetler kapsamında kişisel verileri işlenen öğrencilere söz konusu veri işleme ile ilgili esasların açıklanmasıdır.

Veri Sorumlusu: Kişisel verilerinizi veri sorumlusu sıfatıyla İTÜ Ayazağa Kampüsü 34469 Maslak/İstanbul adresinde mukim İstanbul Teknik Üniversitesi tarafından 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun uyarınca aşağıda açıklanan kapsamda işlenmektedir 

1-İTÜ Tarafından Hangi Kişisel Verileriniz İşlenir?

Etkinlik başvuru formu sırasında vermiş olduğunuz; ad-soyad, telefon numarası, e-posta adresiniz, kayıtlı olduğunuz bölüm, kaçıncı sınıfta olduğunuza ait bilgiler tarafımızdan yukarıdaki ilgili KVKK uyarınca işlenecektir. 

2-Kişisel Verileriniz Hangi Yöntemle Toplanır?

Kişisel verileriniz https://ikm.itu.edu.tr sitesinden etkinlik kayıt sırasında oluşturulan form ile toplanır. 

3-Kişisel Verileriniz Hangi Amaçla Toplanır ve İşlenir?

Toplanan kişisel verileriniz İTÜ bünyesindeki kariyer etkinliklerinin yürütülmesi ve eğitim ve öğretim kapsamında öğrencilere daha iyi bir kariyer danışmanlığı verilmesi amacıyla toplanır ve işlenir.

4-Kişisel Verileriniz Hangi Hukuki Sebepler ile İşlenir?

Kişisel verileriniz, İTÜ tarafından; yukarıda sayılan amacın gerçekleştirilmesi doğrultusunda, KVKK’nın 5. maddesinde belirtilen; kanunlarda açıkça öngörülmesi, veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması, ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebeplerine dayanılarak toplanmakta ve işlenmektedir.

5-Kişisel Verileriniz Ne Zamana Kadar Saklanacaktır?

Kişisel verileriniz YÖK ve ilgili mevzuatın gerektirdiği süre boyunca saklanır ve söz konusu sürenin dolması halinde silinir, anonimleştirilir yahut yok edilir.

6-Kişisel Verileriniz Kimlere Aktarılır?

Kayıt esnasında alınan kişisel verileriniz katılımcı olarak yer alan firmalara aktarılmaz ve verileriniz İTÜ sunucularında saklanır.

7-İlgili Kişi Olarak Haklarınız Nelerdir ve Kişisel Verileriniz ile İlgili Başvuru ve Şikayet Süreci Nasıldır?

Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, kişisel verileriniz işlenmiş ise buna ilişkin bilgi talep etme, kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme, KVKK mevzuatında öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme, eksik veya yanlış verilerin düzeltilmesi ile kişisel verilerinizin silinmesi veya yok edilmesini talep ettiğinizde, bu durumun kişisel verilerinizi aktardığımız üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme ve kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde bu zararın giderilmesini talep etme.

Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik başvurularınızı ve sorularınızı, kisiselveri@itu.edu.tr adresi üzerinden üniversitemize iletebilirsiniz. Talebinize en geç otuz gün içinde cevap verilecektir.